top of page

Evidens

 

En vanlig fråga är om det är evidensbaserat.

 

Föreläsningen bygger på erfarenhet och modern forskning, men det är inte en vetenskaplig föreläsning, allt är inte dokumenterat med referenser, istället handlar det om hur vi, i praktiken, kan använda den senaste forskningen för att få mer passion och effektivitet på arbetsplatsen (och i livet).

 

Erfarenhet

Erik Winqvist har arbetat som personalledare i olika roller, varav15 år som vd. Han är också artist och författare där han reflekterar över hur människor agerar på arbetsplatser. Han har även gått många utbildningar och tagit del av hur de gamla filosofernas resonerat. I detta föredrag finns endast med sådant där erfarenheten, filosoferna och den moderna vetenskapen är någorlunda överens.

 

Vetenskap och forskning

Förutom management kunskap bygger föredraget på den moderna ”lyckoforskningen”. En bra genomgång av "lyckoforskningen" är gjord av Professor Bengt Brülde, filosofiska institutionen vid Göteborgs univeritet, han har sammanställt vad som publicerats i vetenskapliga skrifter, Efter denna boks publicerande har det tillkommit en hel del forskning som i stort bekräftar läget för tio år sedan. Nya möjligheter ätt mäta hjärnans aktivitet i olika situationer har gett upphov till många nya teorier dessa teorier är intressanta men än så länge inte bekräftade, därför intar jag oftast försiktighet vid tillämpningen av dessa teorier.

 

Det mesta av föreläsningens råd och tillämpningar grundas på ACT som är väl evidensbaserat. Om ACT ur Wikipedia:

Acceptance and commitment therapy, ACT, är en av de mer framträdande av KBT:s tredje vågs terapimetodiker. Den skiljer sig från klassisk KBT främst i sin kognitiva del men också i sin målsättning. För ACT är det att öka den psykologiska flexibiliteten och höja livskvaliteten snarare än att fokusera på att få bort smärtsamma upplevelser

Ordet "acceptans" i denna terapiform syftar på ovillkorlig acceptans av alla ens upplevelser också smärtsamma sådana. Till skillnad från klassisk KBT går ACT ut på att ändra sitt förhållningssätt till sina tankar. En viktig del är defusion, som är en serie tekniker för att minska oönskade effekter av tankar, t.ex. att man identifierar sig med dem.

Acceptans innebär att acceptera sina upplevelser av vad som hänt och händer. Det innebär inte att acceptera att något händer utan att ingripa, t.ex. om någon far illa. I det fallet bör ens värderingar styra vad man ska göra, acceptans handlar om att inte förneka eller fastna i den smärta händelsen gett upphov till (vilket snarare kan bidra till handlingsförlamning).

Ett grundläggande begrepp i ACT är "värderad riktning", som innebär att man under en längre tid bör reflektera över och gradera vad man värderar (exempelvis vänner, familj, karriär med mera). Dessa värden uttrycks inte som enskilda mål, exempelvis att gifta sig, utan som mer allmänna inriktningar. Det kan exempelvis vara att behålla och utveckla relationerna med nära vänner eller skapa möjligheter för att kunna (fortsätta) dansa och röra på sig. Syftet med att identifiera riktningar snarare än mål är att när målen väl uppfyllts (eller visar sig inte kunna uppfyllas) kan känslor av tomhet, förvirring och meningslöshet uppstå. Riktningar däremot kan ta sig många olika uttryck, vilket gör att man kan skapa nya mål när de gamla uppfyllts eller inte längre kan uppfyllas.

"Commitment" (hängivenhet, förpliktelse) i ACT syftar till att motivera sig att agera efter sina "värderade riktningar"

.

 

 

Dessutom innehåller föreläsningen ett antal övningar som främst fungerar för att underlätta minnet och att förankra den nya kunskapen.

bottom of page