top of page
Jorden+mörkare+1200+dpi.jpg
Jorden+mörkare+1200+dpi.jpg

Här hittar du korta "hissamtal", när du träffar politiker, beslutsfattare eller grannar.

Akuta krav

Politikerna har framtiden i sina händer. Påverka dina politiker genom att ge dem vetenskapligt grundad information. Politikerna har stora kunskapsbrister.

1. Öka takten

Nu är det så bråttom så att det även krävs förbud, stöd och regleringar.

Investera i omställningen. Skapa ett regelsystem som belönar hållbara alternativ och drabbar de som förorenar, förstör den biologiska mångfalden och släpper ut klimatgaser. Förbättra styrning och samordning. Genomför omställningen på ett så rättvist sätt som möjligt.

 

2. Snabbstoppa användningen av kol, olja och naturgas

 

Inför snabbt heltäckande och ökande koldioxidavgifter och koldioxidtullar. Nationellt och internationellt. EUs system med utsläppsrätter är det bästa i världen, men det är långt ifrån tillräckligt.

3.Stoppa de största utsläppen av koldioxid

När det inte går att stoppa ska koldioxiden fångas in och lagras. CCS och BECCS. Det gäller speciellt vid värmeverk, raffinaderier, cementtillverkning och ståltillverkning. Tekniken finns och är beprövad så det kan ske nu. Nationellt och internationellt. Börja med de tjugo största utsläpparna. 

4. Stimulera inlagring av kol i mark och skog

 

Det innebär att skogsbruket måste förändras.

Längre omloppstider och förbättrade skogsbruksmetoder. Det innebär också att vi måste införa många fler och större skogsreservat och skärmar enligt kraven från COP 15. Återställ våtmarker, det går alldeles för långsamt.

Det innebär också att jordbruket måste stimuleras så att mer kol lagras i jordbruksmark.

Sluta motarbeta internationella överenskommelser om biologisk mångfald och hur mer kol ska lagras i marken.

5. Kemikalier

Stoppa alla av människan producerade ämnen som inte bryts ner i naturen, speciellt långlivade organiska ämnen

Se till att striktare följa försiktighetsprincipen när det gäller kemikalier, Riokonventionen.

Ställ större krav på tillverkarna. Förbjud ämnen som skadar miljön.

Här kan du läsa om vad du kan och bör göra

Här når du våra utbildningsbrev.

Här hittar du korta "hissamtal", när du träffar politiker eller grannar.

Här kan du läsa om de som bromsar omställningen.

Alternativ och effektiv handlingsplan 2023.

 

Det dyraste och farligaste är att fortsätta som nu.

bottom of page