Miljöpolitik

Artister för Miljön är en partipolitiskt obunden organisation.

Därför skriver vi endast om skiljelinjer inom politiken. Vilket parti som tycker vad lägger vi oss inte i.

Vems ansvar?

Det är politikerna som har ansvaret. Som privatperson är det inte så mycket du kan göra. Flyga mindre, köra mindre bil, äta mindre kött från idisslare, sänka temperaturen. Det räcker inte långt.

 

Men det är en sak du verkligen kan göra och det är att kräva av dina politiker att de agerar. Idag lyssnar de mest på olika lobbyinggrupper och förstår inte att vetenskapssamhället inte är en av många lobbyingorganisationer. Vetenskapssamhället bygger på fakta och man kan inte förhandla och kompromissa om vetenskap.

Du har alltså ett ansvar för att sätta press på dina politiker och kräva att de agerar nu!

Det finns många sätt att sätta press på politikerna, ett bra sätt är att vara kunnig och dela med sig av kunnigheten till just politikerna. Det är ditt ansvar.

Kan man inte lägga ansvaret på företagen och de som förorenar?

Nej, det räcker inte. Man har prövat i femtio år, det fungerar inte. Företagen prioriterar lönsamheten, om de är seriösa så följer de lagar och förordningar. Men deras uppgift är att driva lönsam verksamhet.

Det är väldigt få som avstår sina pengar och sina jobb för miljöns skull. Politikerna är ansvariga för att skapa ett miljöriktigt regelsystem. Du väljer dina politiker och ska kräva att de tar sitt ansvar.

Många menar att vi har de politiker vi förtjänar.

Skiljelinjer

 

Tron på att miljöåtgärder kan bygga på frivillighet

 

Syn på hur individens agerande kan påverka och påverkas.
(Med individ menar vi en person oberoende av om hen är företagsledare, politiker, konsument, svetsare eller hundägare)

 

Olika tro på vikten av  påverkansverktyg så som:

 • Lagstiftning/regleringar/krav

 • Stöd

 • Kortsiktiga belöningar

 • Straff

 • Framtida belöningar

 • Skrämsel

 • Verkliga respektive fiktiva belöningar kortsiktiga och långsiktiga

 • Kunskap, forskning

 • Reklam, information, påverkanskampanjer

 

Ansvarsfördeling och organisation

 

Kunskapssyn

 

Beskrivning av och faktisk historia, hur partiet agerat

 

Villighet att förhandla och kompromissa.

Exempelvis att byta en miljöfråga mot en pensionsfråga. Att i förhandlingar byta forskning/kunskap mot vilja

 

Tron på ekonomiska verktygs effektivitet och utformning

 

 

 

Vad visar forskningen

Individers beslut i stort och smått påverkas av:

Kortsiktiga belöningar.

Status

Sociala sammanhang, grupper

Individen gör nästan aldrig något som uppenbart är dåligt för hen själv och de närmaste.

Snällhet, så länge det inte skadar hen själv

Målbilder kan ha en styrande effekt om de ger en riktning.

 

Mycket forskning visar att rätt formulerade mål påverkar människors agerande och beslut. Det kan förklaras  av att de fungerar  när det uppfyller ovanstående.

 

Frågat partierna

Vi har bett de olika partierna kommentera ovanstående. Svaren kan du läsa här klicka

 

 

Detta bör politiker besluta

 • Inför heltäckande koldioxidavgifter och koldioxidtullar. (Nationellt och internationellt).

​​

 • Stoppa de största utsläppen av koldioxid. (Nationellt och internationellt).

​​

 • Stimulera lagring av koldioxid. (Nationellt och internationellt).

 • Stimulera inlagring av kol i mark och skog.

 • Investera inte i sådant som kräver stål och betong.
  Tyvärr är vi i en situation där vi inte kan använda stål och betong. Produktionen släpper ut för mycket koldioxid. Vi är tvungna att använda det vi har eller alternativa lösningar. Det gäller fram till att det finns koldioxidneutrala alternativ.

​​

 • Förbättra internationella överenskommelser om kemikalier. Kräv stopp för miljögifter. Tillämpa försiktighetsprincipen på nya kemikalier.

​​

 • ​Skapa regelverk som stimulerar miljövänlig produktion och fördyrar miljöskadlig produktion.​
  Den som förorenar  och förstör ska finansiera både sina egna miljöåtgärder och kostnader för att ta fram miljövänligare metoder. Det måste bli dyrt att förstöra. Regler, lagar och avgifter.

 • Optimera med avseende på både produktion och kolinlagring.
  Exempel: När vi producerar mat så har vi på ett mycket framgångsrikt sätt optimerat produktionen. Vi producerar mer mat på mindre marker. Detta har vi gjort genom enveten och kvalificerad forskning, utveckling och utvärdering med fokus på mängden mat som produceras.
  Genom att optimera livsmedelsproduktionen på både kolinlagring och mängden mat så kan vi snabbt öka kollagringen i mark.

 • Ställ krav på att läkemedlen som staten finansierar tillverkas på ett miljöriktigt sätt.
  Speciellt i Indien är det ett problem och därifrån kommer nästan all antibiotika. Det går att göra utan att antibiotika läcker ut i omgivningen. Redan nu har vi rutiner för att ställa krav på innehåll och spårbarhet. Ställ även miljökrav.

 • ​Se till så att avlopp och avfallshanteringen sker så att miljögifter inte släpps ut. Det innebär att förorenat oftast ska brännas.

 • Ge inte tillstånd för sådant som är dåligt. (Sånt som håller oss kvar i fossilberoendet eller sprider gifter, eller förstör mark som är viktig för den biologiska mångfalden)

 • Stoppa och fördyra produktionen av sådant som inte bryts ner till ofarliga ämnen, speciellt om nedbrytningsprodukterna är bioaktiva.

 • Se till så att utsläpp inte påverkar känsliga och ovanliga marker och vatten.

 • Tvinga producenter att redovisa hur deras produkter påverkar miljön. Då måste man kunna spåra tillverkningen och deklarera innehåll. Miljödeklarationerna ska finnas tillgängliga på ett enkelt sätt.

 • Se till så att det utvecklas ett system för miljömärkning och miljöinformation om biobränslen.

 • Förbättra miljömärkningen av alla skogsprodukter. Den nuvarande fungerar inte. Ställ krav. Lyssna på vetenskapen inte på branscherna 

 • Förbättra miljömärkningen av fisk. Den nuvarande är för dålig. Ställ krav. Lyssna på vetenskapen inte på branscherna 

 • Tänk på att det billigaste och effektivaste säkerligen är att fossila bränslen stannar i jorden.

 

 • Inse att Nudging (snabb belöning) även påverkar politiker och andra beslutsfattare.

 

 • Reformera skogspolitiken så att vi uppfyller internationella överenskommelser. Det innebär att vi behöver mer långsiktigt skyddad skogsmark. Överenskommelser säger att sjutton eller trettio procent av alla typer av mark ska skyddas. För sverige betyder det att all icke kalhuggen mark behöver omedelbart skydd.

Målningar av Lotta Lagercrantz