top of page

Partiet

Fred

Fred skapas både inom och utom landet.
Vår uppgift är att motarbeta kriminalitet med en fungerande rättsstat i ett bra samhälle.

Försvara och utveckla demokrati och individens rättigheter.

Försvara landet mot angrepp och internationellt arbeta och stödja fredsutveckling inom FN och EU.

Hållbar miljö

När det gäller miljö gäller det att stoppa uppvärmningen, värna biologisk mångfald och stoppa utsläppen av skadliga ämnen. På sikt bör hela samhället göras mer hållbart.

Bra samhälle

Bra samhällen skapas när man har rätt fokus, motarbetar korruption och skapar ett samhälle som bygger på solidaritet med syftet att människor ska ha det bra.

Kunskap och fakta är grunden

Åtgärder som genomförs ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. Inte populism, makt, hot, auktoriteter, kontakter, debatter, skrämsel, tro eller hitte på. 

Fakta är fakta och utgör basen för åtgärder.

Vi vet så mycket mer än vad vi visste förr.

Politiken


Ideologi styr när innebörden av ovanstående beskrivs och förklaras. Det är nu som de olika partiernas syn på verkligheten kommer in. Den gemensamma grundsynen, fred, hållbar miljö, bra samhälle och kunskap är grunden. Vad det innebär och hur det skapar samhället, det är politikernas uppgift att resonera kring.

Politikers arbete

 

Politikers arbete syftar till att bestämma vilka åtgärder som ska genomföras.
Då använder politikerna diskussioner, förhandlingar, kompromisser och diplomati som utmynnar i lagar rörande förbud, avgifter och stimulans.

 

Det är inte den starke debattvinnaren som ska få sina idéer genomförda. Det är den som arbetar med fokus på ett bra samhälle som ska få sina väl underbyggda idéer genomförda. 

Övrigt

 

Pengar, marknadskrafter och människans psykologi kan vara bra smörjmedel för att skapa ett bra samhälle. Människan är en social varelse.

Hot mot ett bra samhälle

 

Det finns kända och ofta använda hot som vi av erfarenhet och grundlig forskning vet förstör samhällen.

 

De vanligast använda hoten är: Hitta syndabockar, det är någons fel. Nationalism. Tron på den starkes rätt. Egen vinning. Korruption. Fel fokus. Hierarkier. Konspirationsteorier. Okunskap. Människors psykologi så som att beslut tas på grundval av snabba belöningar.

Autokrater och populister

 

Läs om hur man bemöter autokrater, populister och liknande. Du använder samma metoder som du använder när du möter konspirationsteoretiker. MSB och universiteten har rekommendationer här eller gå in på www.miljohubb.se och skrolla ner till ”konspirationsteorier, förnekare”

Erik Winqvist

Ovanstående som pdf här

bottom of page