top of page

Här hittar du:

 

Om du vill hitta fler och uppdaterade länkar till miljörorganisationer så hittar du dem på Miljötrappan klicka här

  • Länkar till olika organisationer.

  • Miljömärken

  • Olika miljöfrågor, kommentarer och fakta. Klicka     
     

  • Vad du kan göra som politiker eller privatperson. Klicka  

  • Att bemöta konspirationsteorier och klimatförnekare klicka

Karta över intakta skogar i hela världen 

https://maps.greenpeace.org/project/intact-forest-landscapes/?_ga=2.62143724.1197485079.1570111992-917089586.1560416747

 

Basfakta om mijö och hållbarhet, en kunskapsbank

Miljötrappan

www.miljotrappan.se

Länkar till organisationer

Svenska offentliga organisationer

Naturvårdsverket

https://www.naturvardsverket.se/    

Naturvårdsverket. ” det är förlusten och fragmenteringen av habitat och värdefulla miljöer som är det mest akuta centrala problemet samt även belysa skogsbrukets brist i ekologisk anpassning t.ex. vad gäller en mer naturlig trädslagsvariation.

Naturvårdsverket har även konstaterat att genomförandet av områdesskydd för skyddsvärda skogar är otillräckligt och att takten är för låg” 

https://www.dropbox.com/s/3wuiwnmc90ra6rk/NV%20synpunkter%20levande%20skogar%20%2B%20bilaga%20150219.pdf?dl=0

​Skogstyrelsen

I rapporten skriver Skogstyrelsen att de inte följer lagen och att det beror på politikernas riktlinjer.

https://skogsstyrelsen.se/globalassets/om-oss/rapporter/rapporter-20222021202020192018/rapport-2022-12-levande-skogar---fordjupad-utvardering-2023.pdf

Statistiska Centralbyrån

Statistiska Centralbyråns inventering av skogsmark i Sverige klicka här

SCB. Endast 4 % av skogsmarken har långsiktigt skydd
https://www.scb.se/contentassets/e419dfae78ef4162a2b4b2c4bd4ef4e4/mi0603_2017a01_sm_mi41sm1801.pdf

Om man bara ser på den skog som ligger nedanför fjällnära skogar är siffran 4 % mer relevant. I mellansverige 2,5-3,9%.

https://www.scb.se/contentassets/0581e8801be54a20983ef7afd0281214/mi0603_2018a01_sm_mi41sm1901.pdf  

(se sid. 30)

Kemikalieinspektionen

https://www.kemi.se/     

Riksrevisionsverket

Utvärderar hur myndigheterna samarbetar och uppfyller fastlagda mål. De kan också kommentera hur tillförda resurser används ur effektivitetssynpunkt. Riksrevisionsverket har påpekat att Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen motarbetar varandra.

Regering, Riksdag

Svara på remisser innan lagstiftning

https://www.regeringen.se/rapporter/2009/05/svara-pa-remiss---hur-och-varfor/

Internationella organisationer FN, EU, m.fl.

I FNs regi har man kommit överens om olika konventioner. Överenskommelserna är bra och täcker in det mesta.

Alla är överens, men när det kommer till genomförandet så fungerar det dåligt.

Ansvaret för genomförandet ligger inte hos FN utan hos oss, via EU, det enskilda landet, regioner, kommuner och oss själva.

FN 

UNEP  FNs miljö.

https://www.unenvironment.org/about-un-environment   

 

Konventionen om biologisk mångfald. En överenskommelsen om att 17 % ska skyddas. 

https://www.cbd.int/doc/strategic-plan/2011-2020/Aichi-Targets-EN.pdf​

Klimatkonventionen

https://unfccc.int/   

IPCC sammanställer forsrkningen om klimatförändringar.

https://www.ipcc.ch/

Försiktighetsprincipen. Riokonventionen  https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6renta_nationernas_konferens_om_milj%C3%B6_och_utveckling_1992

FNs Mat och odlings organisation har även utbildning om skog

https://elearning.fao.org/course/view.php?id=727

EU  

https://europa.eu/european-union/topics/environment_sv   

EU arbetar med en ny taxonomi. Den avser att definiera vad som är miljövänligt på saklig grund. Tyvärr kommer politiska och ekonomiska avvägningar att influera besluten, men det är ett viktigt steg i rätt riktning.

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/eu-taxonomy-sustainable-activities_en 

Kvalificerade organisationer som följer och leder miljöarbetet på saklig grund

Här finns kvalificerad och djup kunskap

Uppsala initiativet.

Forskningsfronten beskrivs av kunniga forskare  

https://uppsalainitiativet.blogspot.com/

Stockholm Resilience Centre  

https://www.stockholmresilience.org/

Svenska Miljöinstitutet IVL

Ägs av Staten och näringslivet. Bedriver forskning och utveckling. Informativa och pålitliga.

https://www.ivl.se/

Skogsinsikt

Information om skog och skogsbruk

https://skogsinsikt.se/

Baltic Waters 2030

Östersjön, fisk och fiske

https://balticwaters2030.org/

Universitet

På alla universitet och högskolor finns massor av miljökunniga människor.

De är ofta specialister med smalt och djupt kunnande. I allmänhet är de mycket villiga att dela med sig av sin kunskap.

Du når rätt person med tre telefonsamtal. Pröva det fungerar.

Lättillgängligt, kunnigt och seriöst

Sveriges Radios Vetenskapsredaktion har gjort många bra program om alla tänkbara miljöfrågor. Du finner programmen i  SR-appen.

Professor i biologisk mångfald

Professor Allexandre Antonellis sommarpratar om miljö och biologisk mångfald 

klicka här

Att professorn i biologisk mångfald säger samma saker som Miljötrappan är en garanti för att vår infallsvinkel är bra och bygger på kunskap.

Karta över intakta skogar i hela världen 

https://maps.greenpeace.org/project/intact-forest-landscapes/?_ga=2.62143724.1197485079.1570111992-917089586.1560416747

Miljöorganisationer

  

Naturksyddsföreningen

https://www.naturskyddsforeningen.se/   

Vad säger den senaste IPCC- rapporten  klicka  

Greenpeace

 https://www.greenpeace.org/sweden/

    

WWF

https://www.wwf.se/    

Fridays for future  

https://www.fridaysforfuture.org/about   

Extinction Rebellion

https://extinctionrebellion.se/

Skydda skogen      

http://www.skyddaskogen.se/sv/

En film om Svenkt skogsbruk

Mycket fakta och många professorer som vet vad pratar om.

Filmen är gjord av Geir Hansteen Jörgenssen, Victor Säfve .m.f.

Filmen om svenskt skogsbruk 

klicka här  

Naturarvet

Här kan du köpa del i speciella skogar som hotas av avverkning

https://naturarvet.se/

Aktuell hållbarhet 

https://www.aktuellhallbarhet.se/

Artister för miljön

http://www.artisterformiljon.se/    

Myclimate

Här kan man på ett enkelt sätt klimatkompensera i projekt som skapar hållbarare samhälle.

https://www.myclimate.org/carbon-offset/  

Ett projekt som småskaligt renar vatten med solel. Fungerar bra i Uganda.

https://www.myclimate.org/information/climate-protection-projects/detail-climate-protection-projects/uganda-water-7192/  

KRAV

Miljömärker olika produkter.

https://www.krav.se/

Fairtrade

Hållbarhetsmärker produkter, framförallt social hållbarhet.

https://fairtrade.se/   

Det Naturliga Steget

Hållbarhet.

En sammanfattning hittar du här klicka  

https://www.detnaturligasteget.se/  

Supermiljöbloggen

Nyheter och debatt   

https://supermiljobloggen.se/ 

Bra Framtid

En hubb och portal för, positiva visioner och realistiska utopier.

"Utopier går in i vårt undermedvetna och ger oss riktning"

www.braframtid.se

Miljöutopin OM 12 ÅR

Klicka här       

En tredjedel för livet

Arbetar för att långsiktigt och hållbart bevara mångfald

klicka här   

    

Sidor som förklarar myter, konspirationsteorier och förnekare

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB https://www.msb.se/contentassets/555542e57381475cb26d6862dc7a543a/msb-studie.pdf

Skeptical Science

Om klimatförnekelse

https://skepticalscience.com/

Miljötrappan rekommenderar

Att bemöta konspirationsteorier och klimatförnekare klicka

Organisationer som driver frågor som lobbyingorganisationer

Dessa organisationer prioriterar frågor som ofta står i konflikt med miljön.

Tillexempel lönsamhet, ideologi, tradition, avkastning, sakintressen m m. Oftast har de bra och genomtänkta argument för det som de driver, men blundar för det som är viktigast. De har oftast gott om pengar och är kunniga på hur man påverkar politiker och opinionen.

Skogsstyrelsen   

Plastindustrin

Sveaskog

Kemikalieindustrin

Petroleum institutet

Skogforsk

Skogssällskapet

Många olika institut

Tankesmedjor

FSC, PEFC greenwash av skogsbruk

Kampanjen "Svenska Skogen" tilldelades Greenwashing-pris 2022 klicka här   

Skapad av Svensk Skogskommunikation AB som består av branschorganisationerna LRF Skogsägarna och Skogsindustrierna

 

Det finns en stor mängd internationella lobbyingorganisationer som ofta försöker framstå som vetenskapliga organisationer. Många av dem är mycket framgångsrika.

m.fl.

Miljömärken

FSC – för skogsprodukter är en global märkning som är urvatttnad på grund av kompromisser, partsintressen, fusk och politik. Märkningen är i dagsläget mycket svag, tillexempel så tillåts kalhyggen i skog som deklareras som skyddad (Ekoparker)

Märkningen är ifrågasatt, liknar mest greenwashing, Idag finns ingen bättre märkning.

Med dessa ändringar skulle FSC kunna bli ett verkligt miljömärke, motståndet till dessa föbättringar är mycket stort.

PEFC - ger ändå sämre skydd än FSC.

UTZ och Rainforest Alliance . Kaffe, te och kakao. Har miljö och sociala krav, men har svagare krav än Fairtrade.

Karta över intakta skogar i hela världen 

https://maps.greenpeace.org/project/intact-forest-landscapes/?_ga=2.62143724.1197485079.1570111992-917089586.1560416747

 

Tillbaka till skogshubben

bottom of page