De svenska riksdagspartierna

Så här har de svarat:

Liberalerna

Vi kan inte uttala oss om enskilda hemsidor som ett politiskt parti. Vad gäller vår klimat- och miljöpolitik hittar du information om våra förslag på vår hemsida och i vår motion Liberal politik för klimatet: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/liberal-politik-for-klimatet_H7023351/html

 

Vi stödjer givetvis de miljökonventioner Sverige skrivit under, och det är även något som står i vårt EU-valmanifest: https://www.liberalerna.se/wp-content/uploads/1902-eu-program-1.pdf

 

"25. Internationella krafttag för den biologiska mångfalden

Den biologiska mångfalden är satt under extrema hot. Habitatförluster, miljödegradering, tjuvjakt och spridning av invasiva arter är bara några av utmaningarna vid sidan
om klimatet och nedsmutsningen av våra hav. Liberalerna vill att EU ska ta initiativ för att stärka internationella processer inom ramen för FN:s konvention om biologisk mångfald (CBD) genom att föra upp frågan på högsta politiska nivå."

Kristdemokraterna

Vi stödjer de konventioner som Sverige ställt sig bakom genom våra internationella åtaganden. I detta ingår Sveriges ambitioner att uppfylla de målsättningar som kom till uttryck i samband med Parisavtalet och att samla EU till att klara målen.

Varje år i samband med den allmänna motionstiden lägger Kristdemokraterna en utgiftsområdesmotion för område 20 Allmän miljö och naturvård. Det är en omfattande motion till var ni rekommenderas för att läsa om vår miljöpolitik.

 

För nävarande pågår ett arbete i EU med Den gröna given som är ett omfattande åtgärdspaket med syfte att göra EU till den första klimatneutrala världsdelen till år 2050.

Kristdemokraterna är mycket engagerade i utformningen av denna eftersom det påverkar förutsättningarna för hur våra länder kan bedriva vår klimatpolitik under lång tid framöver. Klimatpoliitken ska vara effektiv och göra verklig nytta, till det krävs både ett perspektiv som tar hänsyn till lokala förutsättningar samtidigt som vi tar hänsyn till att utsläpp inte känner några nationsgränser.

Milöpartiet

Vilket fantastiskt arbete du gjort, jag blir glad när jag läser din hemsida.  

Jag skulle vilja göra mer än bara sprida länken till hemsidan.

Än så länge har det bara kommit svar från en lokalavdelning, men det var ett trevligt svar.

Centerpartiet

1. Stöder ni dessa tre konventioner och anser ni att de ska följas/genomföras?

Ja, klimatkonventionen är ett viktigt verktyg för att bromsa klimatförändringarna. Sverige ska på alla sätt möjligt bidra till att konventionen efterlevs. Vi ska även se till att stödja andra länder på det sätt vi kan, för att minska utsläppen utanför landets gränser.

Centerpartiet stödjer även den klimatdiplomati som EU bedriver, för att stötta andra länder att skala upp sina klimatsatsningar.

För oss är utfasningen av giftiga ämnen och skadliga kemikalier också nyckelfrågor inom vår miljöpolitik. Vi vill se ett skärpt arbete nationellt, inom EU samt globalt för att minimera riskerna för att såväl människor som naturen inte ska utsättas för ämnen som är skadliga. Det är ett viktigt arbete som måste snabbas på.

Beträffande konventionen om biologisk mångfald menar vi att den bör vara central i utformningen av miljöpolitiken, och bidra till att hotet mot värdefull natur och arter faktiskt minskar utan att det medför kraftiga begränsningar i vårt rika odlingslandskap och aktiva skogsbruk; två sektorer vi snarare menar är en förutsättning för en god biologisk mångfald. 

2. Tycker ni att Sverige följer dessa tre konventioner?

Ja, men detta kommer vi endast kunna bedöma på riktigt när vi nått fossilfrihet, vårt mål är att det ska ske 2040, men senast 2045 i enlighet med klimatlagen.

Vad gäller kemikalielagstiftningen så är det till stor del genom EU som förbud och begränsningar av kemiska ämnen sker, där har Centerpartiet under lång tid drivit att svenska regeringen ska verka för kraftigare skärpningar och åtgärder. Givet att kemikalier och särskilt kombinationseffekter av olika kemikalier ständigt förnyas och utvecklas är det viktigt att åtgärdsarbetet inte avstannar.

På vårt initiativ drev Sverige igenom ett förbud mot det hormonstörande ämnet bisfenol A. Och tack vare ny EU-lagstiftning som började gälla hösten 2018 sänktes gränsvärdena för bisfenol A.

 

En annan grupp med ämnen som vi arbetar för att fasa ut i konsumentprodukter är de högfluorerade ämnena, PFAS. De är långlivade i naturen och misstänks vara cancerframkallande och hormonstörande för oss människor.

Nationellt så anser vi att försiktighetsprincipen är välförankrad i miljöbalken genom att tröskeln för att aktualisera principen är lågt ställd när det rör graden av allvar, samt att vi tillämpar en omvänd bevisbörda i miljölagstiftningen.

 

Rörande biodiversitet så menar vi att Sverige följer konvention väl, men att arbetet med att bevara den biologiska mångfalden i Sverige måste utvecklas och effektiviseras. I vår mening är det viktigare med kvalitet över kvantitet, det vill säga att skyddade områden faktiskt skyddas och bevaras, snarare än att avgränsa stora markområden med lågt skyddsvärde som hade kunnat utgöra produktiv mark i exempelvis skogsbruket.

3. Vad vill ni, som parti, göra i riksdagen för att Sverige ska följa konventionerna? Vilka motioner tänker ni lägga? Vilka motioner och propositioner tänker ni stödja?

Vi driver, inom ramen för Januariavtalssamarbetet (JA) med regeringen, att vi ska ha så effektiv och vass klimatpolitik som möjligt för att se till att nå fossilfrihet år 2045.

Vi har i Januariavtalet fått igenom förslag om skärpt bonus/malus, ett nytt grönt avdrag och skärpt reduktionsplikt för att ta några exempel.

I Klimathandlingsplanen som vi varit med att förhandla, så finns ytterligare förslag.  Vi jobbar också separat från regeringen med ett stort antal frågor för att driva opinion och trycka på för en snabbare omställning.

Vi kommer dessutom att lägga en energi- och klimatmotion till hösten.

På kemikaliesidan har vi inom ramen för JA drivit på för en skatt på farliga kemikalier i kläder och skor, och vill därutöver undersöka möjligheten att införa en skatt på farliga ämnen i byggprodukter som finns i våra hem. Skatten ersätter inte förbud eller begränsningar, utan är ytterligare ett sätt att styra bort från det skadliga och gynna det som är bättre för oss. 

 

I våra motioner är ett skärpt kemikaliearbete en viktig komponent och i tidigare års motioner har vi bland annat föreslagit ett krav på innehållsförteckning av kemiska ämnen i textilier, ett starkare internationellt kemikaliearbete inte minst genom Reach i EU, samt utökade anslag till Kemikalieinspektionen för att kunna kontrollera importerade varor, särskilt från länder utanför EU.

 

Vi vill också främja ny miljöteknik som bidrar till att avgifta kretsloppet från farliga kemikalier, bland annat med avancerad reningsteknik på reningsverken. Inom ramen för JA har vi också verkat för att förstärka insatserna för den biologiska mångfalden och för en kontinuerlig dialog och förhandling med regeringen för att säkerställa ett art- och naturskydd som är dynamiskt och förändras i takt med att skyddsbehov ändras.

Vi har också drivit att biologisk mångfald ska bli en mer självklar och integrerad del i stadsplaneringen och vill se kommunerna få bättre verktyg och resurser för att snabba på detta arbete.

Till hösten hålls en ny världskonferens i Kina om biologisk mångfald och till den vill vi se att Sverige utgör en stark röst inom EU för att nå globala åtaganden som är mätbara, effektiva och resultatorienterade, samtidigt som de inte innebär kraftiga inskränkningar i jordbruket och det aktiva skogsbruket. För Centerpartiets del är det viktigt att dessa tre intressen inte ställs mot varandra, utan att de kan utvecklas i synergi. 

4. Vad vill ni, som parti, göra i EU för att EU ska följa konventionerna?

Vi satt med och förhandlade fram Europaparlamentets svar på kommissionens Gröna Giv. I denna resolution fick vi Europaparlamentet att ställa sig bakom skärpta skrivningar om kemikaliestrategin, att vi ska ha bindande internationella mål för att bekämpa förlust av biologisk mångfald och höjda ambitioner när det kommer till att minska utsläppen i EU.

 

Den 20 Maj presenterar Kommissionen sin Biodiversitetsstrategi som kommer lägga ut arbetet med biodiversitet för att EU ska nå de mål som är utsatta både globalt och inom Unionen.

Arbetet med biodiversitet sker även sedan tidigare tex genom de gemensamma jordbrukspolitiken. Vi tycker det är viktigt att leva upp till de globala mål som är utsatta men också att man ser till att säkra att man faktiskt skyddar biodiversiteten och naturresurserna och inte endast sätter mål som inte efterlevs.

Vidare arbetar Kommissionen och Parlamentet med EUs framtida Klimatlag där bindande mål för klimatneutralitet till 2050 sätts.

Nästa sommar kommer all relevant lagstiftning ses över, bland annat EUs egna system för utsläppsrätter för att försäkra att lagstiftningen uppfyller klimatneutralitetsmålet.

Både Klimatkonvensionen och Parisavtalet står som grund för de mål EU fastställer. 

Socialdemokraterna

Svar kommer förhoppningsvis snart

Västerpartiet

Svar kommer förhoppningsvis snart

Moderaterna

 • Stöder ni dessa tre konventioner och anser ni att de ska följas/genomföras?
  Ja, Moderaterna stöder konventionerna och anser att Sverige ska verka såväl för att utsläppen av växthusgaser minskar som att den biologiska mångfalden bevaras.
   

 • Tycker ni att Sverige följer dessa tre konventioner?
  Ja, Sverige för en ambitiös miljö- och klimatpolitik och en politik för att bevara den biologiska mångfalden.
   

 • Vad vill ni, som parti, göra i riksdagen för att Sverige ska följa konventionerna? Vilka motioner tänker ni lägga? Vilka motioner och propositioner tänker ni stödja?
  Moderaterna driver en klimatpolitik för att snabbt minska utsläppen och nå klimatmålen. Vi för en jord- och skogsbrukspolitik som syftar till ett aktivt brukande av marken på samma gång som den biologiska mångfalden bevaras.
   

 • Vad vill ni, som parti, göra i EU för att EU ska följa konventionerna?
  Moderaterna tror att EU:s gröna giv har stora möjligheter att stärka EU:s miljö- och klimatarbete. Vi är pådrivande både i riksdagen och Europaparlamentet för högre ambitioner.  

Sverigedemokraterna

Bland Sverige Demokraterna finns många klimatförnekare, det är förmodligen därför de inte har svarat.

Detta har vi frågat riksdagspartierna.

 

Hej

Sajten Miljötrappan samlar den miljöinformation som alla bör ha, det är en praktisk hjälp i miljöarbetet. Jag har tidigare bett er kommentera sajten, det har ni inte gjort. Nu har jag några mer konkreta frågor.

I FN har de flesta länder inklusive sverige skrivit på tre konventioner som har stor betydelse för den miljö vi lever i.

Det är Rio-konventionen som fastslår försiktighetsprincipen när det gäller kemikalier.

Det är Konventionen om  biologisk mångfald och Klimatkonventionen.

Du når konventionerna från www.miljotrappan.se

Frågorna är:​

 • Stöder ni dessa tre konventioner och anser ni att de ska följas/genomföras?

 • Tycker ni att sverige följer dessa tre konventioner?

 • Vad vill ni, som parti, göra i riksdagen för att Sverige ska följa konventionerna? Vilka motioner tänker ni lägga? Vilka motioner och propositioner tänker ni stödja?

 • Vad vill ni, som parti, göra i EU för att EU ska följa konventionerna?

Era svar kommer att synas på sajten www.mijotrappan.se

På sajten finns också en lista med förslag på vad en politiker bör göra i miljöfrågor. Kommentera gärna denna lista.

 

Samma process har vi genomfört när det gäller miljöfrågor inom  skogspolitiken. Svar har kommit från alla partierna.

Svaren finns om du klickar på "skogs- och miljöpolitik" på   www.skogochsaxofon.se   

Bild på miljötrappan i färg klicka här    

Bild på miljötrappan utan färg klicka här    

Erik Winqvists miljötrappa, får kopieras och användas fritt, källan kan gärna, men måste inte angivas. 

Tecknaren heter Ella Bäckman

info@winkir.se 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now