Steg 2. Säkra den biologiska mångfalden

För att säkra vår långsiktiga överlevnad så behövs det mångafald. Det är en av de grundläggande biologiska lagarna.

Mångfald ger flexibilitet.

 

Redan i steg ett av miljötrappan så arbetar vi mot utrotning av arter. För att arterna ska kunna överleva långsiktigt, krävs det miljöer där de är livskraftiga.

Reservat är nödvändigt.
Det är också nödvändigt med specifika skydd på "ickeskyddad" mark

Internationell enighet

Det finns internationella överenskommelser som ställer krav på länder att skydda tillräckligt med adekvata miljöer. (se "Andra miljösidor" i toppmenyn).

Sverige är mycket långt ifrån att uppfylla de internationella kraven.

Kan man återskapa? 

Det är i princip omöjligt att återskapa en förstörd miljö. När man försöker återskapa så skapar man en annan miljö och det kan i och för sig vara bra och viktigt.

Var försiktig 

De marker som människan påverkat lite ska vi vara mycket försiktiga med. 

De marker som hävdats på samma sätt under lång tid ska vi också vara mycket försiktiga med.

 

Förstörd mark kan vi roa oss med. 

Landskapsomvandling, monokulturer  

Landskapsomvandlingen går fortare än någonsin. Orsaken är klimatförändringar och människors aktiviteter.

Dessutom är det så att människor allt oftare skapar monokulturer som vi sedan omvandlar till andra monokulturer.

Både snabbheten i sig och monokulturer utarmar den biologiska mångfalden.

När vi omformar våra landskap så påverkar vi miljön, det är det som är meningen med omvandlingen.
Det kan vara att anlägga en åker eller betesmark, det kan vara att bygga hus, vägar och parker. När vi gör det måste vi försöka att förutse resultatet. Inte bara förutse det vi skapar och vill ha utan också vad vi tar bort och förstör. Hur unikt och värdefullt är det som kommer att försvinna?

Bekämpningsmedel

På samma sätt bör vi tänka när vi bekämpar skadeorganismer. Även om ett insektsmedel bryts ner fort så hinner det påverka. När vi anlägger stora monokulturer (åkrar) så blir det lyckan för vissa insekter, de blir så många så vi måste spruta bort dem.

Men det innebär att stora områden blir insektsfria och det påverkar andra djur och växter.

I odlingslandskapen måste vi ha stora ytor där bekämpningsmedel inte används, där vi ger plats för diversitet – mångfald.

Fiske

Forskarna rekommenderar vilka mängder fisk av vissa arter som kan tas upp. Fiskekvoterna borde inte vara större än forskarnas rekommendationer.

På grund av fiskeriverksamhetens ökade effektivitet så behöver även andra begränsningar införas. En stor modern fiskebåt kan snabbt utrota en population, det är inte acceptabelt. Fiske borde inte få bedrivas med sådan effektivitet.

Skog

I mellansverige är mindre än fyra procent av skogen långsiktigt skyddad. Konventionen för biologisk mångfald kräver sjutton procent.  

Det finns fortfarande högst sex procent icke kalhuggen skog kvar och den är akut hotad. All skog som inte varit kalhuggen borde skyddas.

Gräsmarker

klicka här   

Det är olika

Alla länder har olika sätt att agera, politiker bestämmer hur det ska bli. När USA och Brasilien fick nya politiker så innebar det att reservaten försvann och skyddet försvagades.

Sverige

Här är ett exempel på hur sverige agerar. Klicka på "skogs- och miljöpolitik" på webbsidan  www.skogochsaxofon.se   

Och här är Skogstrappan. www.skogstrappan.se    

Specialister på detta steg är:

När det gäller biologisk mångfald: Biologer, ekologi, floristik, zoologi entomologer, mykologer.

Tänk på att jägmästare och andra skogsutbildade är utbildade på skogsbruk och sällan har kunskap om icke brukad skog.

 

En forskare kan skaffa sig specialistkunskap på många vägar och ha fina titlar. Oftast är titeln beskrivande.

 

Tänk på att en specialist är kunnig på sitt område och inte nödvändigtvis är lika klok på närliggande frågor, så lyssna noga speciellt på resonemangen. Acceptera när specialisten säger att hen inte vet, men även då kan specialistens spekulationer vara viktiga.

Om du behöver mer kunskap så kan du ringa Naturvårdsverket och Universiteten. Det ingår i deras uppgifter att arbeta med folkbildning.

Till steg 3 klicka   

Till miljötrappans förstasida klicka   

Bild på miljötrappan i färg klicka här    

Bild på miljötrappan utan färg klicka här    

Erik Winqvists miljötrappa, får kopieras och användas fritt, källan kan gärna, men måste inte angivas. 

Tecknaren heter Ella Bäckman

info@winkir.se 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now