Om du vill läsa om skogsbruk  klicka här  . Om du vill läsa om skogsvård klicka här  "Skogstrappan"    

 

Om riksdagspartiernas och organisationers skogspolitik kan du läsa längre ner på denna sida.

Krav

Skapa en miljömärkning för skogsprodukter som innebär att:

 • Ingen skog som aldrig varit kalavverkad ska brukas.

 • Minst sex meter orörda skärmar mot reservat, vatten och känsliga områden.
  Tio till tjugo meter när det skyddsvärda har höga biologiska värden.

 • Förövrigt FSC krav.

 

Dagens miljömärkning är alldeles för svag så märkningen lurar konsumenterna.

Om du vill lära dig mer om miljöfrågor så är Miljötrappan en utmärkt hjälp www.miljotrappan.se  

Därför når vi inte målet om biologisk mångfald. Agera nu!   

Det är trettio år sedan politikerna beslutade att tillräckligt med skog ska skyddas. Ändå har det inte skett.

Så här är läget:

Sverige har skrivit på konventionen för biologisk mångfald 2011 – 2020. Där lovar vi att 17% av skogsmarken ska ha ett långsiktigt skydd.

I början av nittiotalet beslutade riksdagen att miljömålet i skogen var lika viktigt som produktionsmålet.

Naturvårdsverket anser att den kvarvarande skyddsvärda skogen är akut hotad av skogsbruk.
Men: bara 4%-6% av skogsmarken har ett långsiktigt skydd (SCB).

 

Idag är det omöjligt att skydda tillräckligt, det är för sent. Varför? Jo det finns inte tillräckligt med skogsmark kvar. Nästan allt har blivit kalhugget och planterat, blivit till trädodlingar. De sista resterna försvinner nu!

Varför blev det så här?

Kanske är det ett organisatoriskt problem, nämligen att miljövården ska skötas av Skogsstyrelsen, som även ansvaret för lönsamheten för skogsindustrin. Det blir en intressekonflikt. Det vore naturligare om Naturvårdsverket var ansvarig för mångfald och miljö.

 

Kanske är skogslobbyn stark och effektiv? Självklart är den det, det är deras jobb.

 

Kanske är allmänheten inte tillräckligt kunnig och engagerad? Det är nog så att vi vanliga människor har ett stort ansvar för den uppkomna situationen, eftersom vi inte krävt handling av beslutsfattarna.
 

Det är dags för oss att agera.
 

Analogin med koldioxidökningen i atmosfären är tydlig.

 

Det måste lösas.

Vi har åtagit oss att skydda sjutton procent av marken. Det innebär att all icke kalavverkad skogsmark omedelbart måste skyddas.

Därför måste vi ställa ett enkelt och tydligt krav på politiker och tjänstemän: Skydda all mark som inte varit kalavverkad. Det räcker inte för att komma upp i sjutton procent, men det är ett stort steg framåt.

Ekonomiskt löser man det genom att ta ut en tillfällig miljöavgift på det som avverkas. Då får de som förstör skogen betala och det är rätt. Det räcker med en miljöavgift på en procent.

 

Är skogen viktig?

Ja, den är viktig. Skogen är underbar och är en stor tillgång för oss människor. Tyvärr nyttjas skogen allt mindre. Färre är i skogen på sin fritid. Jag tror att det beror på att skogsbrukslandskapet är så tråkigt. Vem vill äta sin matsäck på ett kalhygge eller i en trädplantering där träden står i raka rader. Jag vill det inte. Den läkande och vidunderliga skogen är naturlig och varierad. Full av olika arter, biotoper och magiska syner. Den doftar och den låter. Där vill jag äta min matsäck och vandra i samklang med naturen. Däremot är skogsbrukslandskapet tråkigt.

Men, det är inte det viktigaste skälet till att vi ska ha skog kvar. Det viktigaste skälet är att skogen har ett egenvärde. Varje art har ett egenvärde, varje biotop har ett egenvärde. Vi har inte rätt att utrota.

Dessutom lagrar en orörd skog mer koldioxid än en brukad.

Skriv därför nu genast till de politiker som företräder dig och kräv:

- att ingen naturskog får avverkas, inte ett enda hektar

- att Naturvårdsverket tar över ansvaret för skogen

 

Källor:

 

Konventionen om biologisk mångfald. En överenskommelsen om att 17 % ska skyddas. https://www.cbd.int/doc/strategic-plan/2011-2020/Aichi-Targets-EN.pdf

Naturvårdsverket. ” det är förlusten och fragmenteringen av habitat och värdefulla miljöer som är det mest akuta centrala problemet samt även belysa skogsbrukets brist i ekologisk anpassning t.ex. vad gäller en mer naturlig trädslagsvariation.

Naturvårdsverket har även konstaterat att genomförandet av områdesskydd för skyddsvärda skogar är otillräckligt och att takten är för låg vilket är ett grundproblem.” 

https://www.dropbox.com/s/3wuiwnmc90ra6rk/NV%20synpunkter%20levande%20skogar%20%2B%20bilaga%20150219.pdf?dl=0

SCB 4 % av skogsmarken har långsiktigt skydd
https://www.scb.se/contentassets/e419dfae78ef4162a2b4b2c4bd4ef4e4/mi0603_2017a01_sm_mi41sm1801.pdf

 

Karta över intakta skogar i hela världen
 https://maps.greenpeace.org/project/intact-forest-landscapes/?_ga=2.62143724.1197485079.1570111992-917089586.1560416747

 

Uppdatering

Numera är ca 6 % av den svenska produktiva skogsmarken formellt skyddad. Om man bara ser på den skog som ligger nedanför fjällnära skogar är siffran 4 % mer relevant. I mellansverige 2,5-3,9%.

 

https://www.scb.se/contentassets/0581e8801be54a20983ef7afd0281214/mi0603_2018a01_sm_mi41sm1901.pdf  

(se sid. 30)

 

Dock ingår Natura 2000-områden i denna siffra (vilka egentligen inte har något formellt skydd såvida de inte är skyddade som naturreservat eller liknande) samt skogsområden som ska bli naturreservat men som inte vunnit laga kraft än. Så det stämmer inte riktigt att 6 % produktiv skogsmark är formellt skyddad men det är den officiella siffran som gäller för 2020.

All svensk skog ryms i Småland.

All svensk skog får plats i Småland! Ett allt vanligare påstående och det är faktiskt sant. Det bygger på  Naturvårdsverkets inventering, vidare förutser Naturvårdsverket att dessa sista rester av skog kommer att vara borta inom tjugo år.

Detta uppseendeväckande påstående beror på hur man definierar skog. I detta sammanhang definieras det som ”kontinuitetsskog”, det vill säga skog som inte varit kalhuggen.

När skog kalhuggs så blir de nya träden likåldriga och oftast av samma art. Marken förändras, arter försvinner andra arter prioriteras. Skogsvårdsåtgärder gör sedan så att man sparar de ekonomiskt värdefullaste träden fram till att de avverkas när de når 75 till 90 års ålder, då kalhugger man igen. Om man vill vara försiktig med ord så bör man inte kalla detta för skog, snarare för odling av träd.

En orörd skog och en kontinuitetsskog har mycket större biologiska värden än en odling av träd.

Hur mycket skog, kontinuitetsskog respektive trädodlingsmark ska vi ha i sverige? Ska vi ställa samma krav på oss som vi gör på de länder som har regnskogar?

Internationella överenskommelsers kräver att man långsiktigt skyddar 17% av skogen. De flesta länder med regnskog klarar denna nivå. Vi har långt kvar.

Krav att ställa på politiker.
 

All skogsmark som inte tidigare kalhuggits ska skyddas.

 

Förklaring:


Idag har c:a 3% av skogsmarken långsiktigt skydd. I internationella överenskommelser har vi lovat 17%. Denna gräns på sjutton procent har överenskommits i samarbete mellan forskare och beslutsfattare och skrivits på av Sverige och de flesta andra länderna i världen. Skyddar man all skog som tidigare inte kalhuggits kommer vi upp till nio procent och det är bit på vägen.

Det är också så att koldioxidlagringen är störst om skogen i Sverige inte huggs. Detta beror på att alla hyggen ökar takten på nedbrytningen i marken och att vår skog är ung. En tvistefråga är om gamla skogar slutar lagra koldioxid. Underlaget för detta påstående är svagt och gäller endast skogar med träd äldre än 160 år och sådana skogar finns inte hos oss.
Våra skogar lagrar mest koldioxid om de får stå orörda.

Cirka 6% av den inte skyddade skogsmarken är ännu inte kalavverkad, men blir det snart, mycket snart. Det är den skogen som måste skyddas.


Kalavverkning utarmar skogens värden genom att arter försvinner, skogen blir likåldrig och saknar gamla träd och miljöer, variation och mångfald försvinner, även om det långsiktigt ger en bra virkesproduktion.

De som hävdar andra siffror bygger dessa på missvisande ”regler” till exempel att marken runt ett ensamt träd på ett kalhygge får räknas som skyddad mark. Det blir stora arealer. De menar också att marken runt vattendrag är skyddade även om man bara lämnar en mycket tunn skärm. Lika missvisande. Ändå är det just så som bland andra Sverigedemokraterna och Centerpartiet gör sina beräkningar.

Om en mark kalavverkats tar det minst tre trädgenerationer innan det bildas en riktig skog. En trädgeneration är flera hundra år. Skilj mellan produktionsytor och skog. Skillnaden är enorm.


Kalavverkad mark borde inte kunna räknas som skyddad skog. Dessutom kalavverkar man ända fram till naturreservatens gräns och det förstör en stor del av det angränsande reservat.

Vad kan du göra för att Sverige ska skydda tillräckligt mycket skog.

Du som är skogsägare och äger skyddsvärd skog

Du är en hjälte, det är tack vare dig som det finns skog kvar i sverige. Utan dig skulle vi bara ha trädodlingar. Var stolt. Kräv uppskattning. Kräv att du får bra betalt för det fantastiska arbete som du och dina företrädare har gjort. Kräv att myndigheterna ersätter dig på just det sätt som du vill bli ersatt. Ett exempel finns nästan längst ner på denna sida.

Du kan nog vara säker på att du, i sinom tid, kommer att få rättmätig uppskattning . Ha is i magen och var tuff i förhandlingen. Ju högre naturvärden dess mer förhandlingsutrymme kommer du att få.

Förklara detta för dina politiker. Du ska inte bara ha betalt för den skog som står på din mark, du ska ha mycket mer.

Du som är konsument

Kräv att du får information om vad det är du köper. Du ska inte behöva riskera att du köper produkter från skyddsvärda skogar. Den miljömärkning som finns idag är bristfällig. Den ställer för låga krav och följs upp för dåligt.

Det viktigaste du kan göra är att förklara för dina politiker att du tycker att skogen är viktig och att du kräver att sverige ska följa de internationella överenskommelser som vi lovat att följa.

Glöm inte att säga till politikerna att de skogshjältar som lyckats skapa stora naturvärden ska ersättas och deras ersättning ska vara riklig. De har kämpat, ofta i konflikt med myndigheterna, de är hjältar som ska behandlas som hjältar.

Du kan också välja att rösta på ett parti som står upp för skogen eller på ett parti som står upp för skogsbruket eller kanske ett parti som gillar både skog och skogsbruk, men förstår att hantera bägge parter.

Du som är pappers-, massa- eller skogvaruproducent.

Ställ tuffa krav på politikerna så att de slutar vela. Du ska kunna säga till dina kunder att ni använder virke från schyssta källor. Kräv alltså ett regelverk som gör att ni kan vara schysta utan att tappa konkurrenskraft. De riktlinjer som finns idag är långt ifrån tillräckliga. Kräv bra gemensamma långsiktiga lagar, regler och förordningar.

Ni ska ärligt och stolt kunna berätta för era kunder om vad som sker och vad ni säljer. Ni ska vara säkra på att det ni lovar är sant och tryggt. Regelverket ska vara utformat så att det blir lönsamt att vara bäst.

Du som är politiker

Se till att skapa ett långsiktigt regelverk som ger trygghet och lönsamhet åt alla inblandade parter. Sluta upp med att kringgå internationella överenskommelser. Vår skog är viktig. Idag har mellan två och tre procent av skogen långsiktigt skydd, det internationella kravet är sjutton procent.

Den skyddsvärda skogen ryms i Småland och är borta inom tjugo år. Bara du kan rädda den.


Kontinuitetsskog ska inte få omvandlas till trakthyggesbruksskog.
Skogsägande hjältar känner sig kränkta och missgynnade, gör något åt det, belöna dem.  

Ni som är politiker har makten att fixa detta.

Ett handlingsprogram kan se ut så här.

Sjutton procent av skogsmarken ska ha långsiktigt skydd.  


På övrig mark bedrivs intensivt skogsbruk. På maximalt hälften den intensivodlade ytan tillåts högintensivt skogsbruk med gödsling .
Omvandlingen av kontinuitetsskogsbruk till trakthyggesbruk stoppas omedelbart.


Gödslade ytor ska registreras långsiktigt så att de inte sammanblandas med annan mark.


Komplettera med regler som maximerar koldioxidlagring och minimerar koldioxidläckage.

För att skapa marker med långsiktigt skydd ska individuella förhandlingar tas upp med skogsägare som har aktuell mark. De ska behandlas som hjältar och få bättre betalt än om de skött sin mark på konventionell väg. Även markbyten, byggrätter och annat som det offentliga kan erbjuda ska användas, oftast i kombination och alltid frikostligt.


Finansieringen ska ske genom att en tillfällig miljöavgift tas ut på rundvirke.


Den ekonomiska ersättningen ska spegla det biologiska värdet och ibland även rekreationsvärdet.

 

Eftertext

Naturvårdsverket skriver att kontinuitetsskogen är borta inom tjugo år. Riksrevisionsverket kräver att åtgärder ska vidtagas. Det är bråttom.

 

Så här borde Sverige skydda sina skogar. Klicka här för att se ett förslag

Politiska myter om skog klicka  här   

Krav att ställa på politiker:

 

​§ All skog som aldrig kalhuggits skall omedelbart skyddas. §

Det handlar om några få procent av skogsmarken,. Det är snart försent eftersom de sista skogarna, som inte kalhuggits, avverkas om de inte skyddas..

Riksrevisionen har den 15 juni 2018 lämnat en rapport om hur myndigheterna arbetar med skogsfrågor. Den tar vi in i sammanfattningen även om de inte svarat på vår fråga. Deras rapport bekräftar nämligen vår sammanställning.

Svar om Skog

VI har frågat partier, myndigheter och organisationer.

Kommentar

Alla är eniga om att skog är viktigt. Skiljelinjen ligger i hur mycket man tror att skogsägarna/skogsbolagen tar sitt miljöansvar. Om de tar sitt miljöansvar så behövs inte ytterligare skydd. På andra sidan står jag, som menar att skogsägarna haft miljökrav under trettio år och att de har inte tagit sitt ansvar eftersom nästan all trädbevuxen mark består av likåldriga och unga träd. Skyddszonerna mot reservat, vattendrag, sjöar, kuster, nyckelbiotoper och liknande är löjlig små. Jag tror inte att de har förstått hur lite naturlig skog vi har kvar. 

Skogsbruket har en mycket kraftig lobby som arbetar för att skogsbruket ska ske så rationelt som möjligt. Jag menar att de kan få "hålla på" på all mark som varit kalhuggen (likåldriga träd) men på icke kalhuggna områden ska mycket hårda miljökrav ställas. Skogen ska hållas olikåldrig, med fullvuxna träd, ruttnande träd skall finnas, gamla träd ska finnas. Marken ska inte förstöras med markberedning. Föryngring ska ske med sådd från befintliga träd, plantering ska inte ske. Skogen ska tillåtas att vara skiktad.

 

Låt oss kalla fronterna för virkesproduktionslobbyn på ena sidan och naturskyddare på andra sidan.

Då grupperar sig partierna och organisationerna som följer:

Vi börjar med de som vill skapa en naturlig skog enligt internationella avtal.

Och längst ner de som tror på virkesproduktionslobbyns budskap.

Listan

 1. Naturvårdsverket, WWF, Naturskyddsföreningen, Greenpeace.

 2. MP, V, Riksrevisionen.

 3. Här går gränsen för godkänt, det vill säga om de insett att det är bråttom och om de fortsätter att lägga ansvaret på skogsindustrin.

 4. S

 5.  

 6. L

 7. C

 8. Skogsstyrelsen

 9. KD

 10. M, SD

Det är intresant att expertmynidgheterna hamnar på helt olika ställen i bedömningen. Naturvårdsverket har förstått att det är bråttom. Skogsstyrelsen litar fortfarande på att markägaren tar tillräckligt miljöansvar.

Skogssstyrelsen  hamnar långt ner på listan trots att de arbetar aktivt med rådgivning om miljöfrågor i skog. Anedningen är att resultatet av deras rådgivning blivit så dåligt. Anledningen till det är trolligen att de arbetetar med skogsbruk i mycket nära samarbete med de stora skogsägarna och deras organisationer.

En annan anledning kan varra att det är så enkelt att skapa riktigt fina skogar, det handlar oftast om att göra ingenting*, bara att utfärda skydd, Att intensivodla träd kräver däremot kompetens och det är ju mycket roligare att vara kompetent och utbildad.

Forskningen handlar nästan enbart om skogsbruk. Forskningen om skog sker på biologiska institutioner med betydligt mindre resurser än de som forskar om skogsbruk.

I juni 2018 säger MP, S, V, L och KD att de vill ändra ägardirektiven till staliga Sveaskog så att icke kalhuggen skog ska skyddas, det är bra även om de vaknar sent. Tyvärr så har Sveaskog redan huggit ner det mesta av denna skog. Det finns kvar en del i fjälltrakterna. Källa: Sveriges Radio P1

* andra typer av natur, som gräsmarker, hagmark och ängar kräver intensiv vård för att bevaras. Skog behöver bara lämnas orörd. Om marken varit kalhuggen så tar det ett par trädgenerationer innan den börjar likna naturskog, kanske åttahundra år, men vi vet inget om hur lång tid det tar för vissa arter att återkomma. Om marken inte varit kalhuggen så har den kvar stora världen och på hundra år blir den fantastisk.

Denna sida kom att handla om skogsbruk, det var inte meningen, jag ville att den skulle handla om skog, men jag känner mig tvungen at publicera de åsikter jag fått. Föreställningen handlar inte om skogsbruk, den handlar om skog, men av någon anledning känner sig skogbruksideologerna tydligen provocerade. Jag kan förstå det, men envisas med att prata mer om skog än om skogsbruk eftersom skog är så härligt!

Hur de svarat

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket håller i princip med. "den pågående avverkningen av kontinuitetsskogar är bekymmersam och att huvuddelen av naturskogsliknande skogar bör bevaras"

 

Greenpeace

driver i sina aktiviteter att Sveriges sista naturskogar ska skyddas. De driver aktivt kampanjer för att träråvaror ska vara spårbara så att vi vet att tidningen vi läser inte är tillverkad av urskogar eller ”gammelskogar”. Greenpeace anser att det är fel när skogsbolag registrerar delar av kalhyggen som skyddad mark.

Miljöpartiet

Miljöpartiet håller i princip med om att all skog som inte varit kalhugen ska skyddas.

WWF

" Endast små spillror av gammelskogen finns kvar och de nya skogar som anläggs innehåller otillräckligt med naturkvalitéer. Detta har ödesdigra konsekvenser för den biologiska mångfalden: var tionde skogslevande art som utvärderats av Artdatabanken är rödlistad och den största anledningen till detta är trakthyggesbruket och ett obalanserat fokus på volymproduktion av biomassa."

"Vi anser också att det bör införas en nolltolerans mot avverkning av nyckelbiotoper och utpekade värdekärnor. Dessa överlappar till hög grad med de områden som aldrig utsatts för modernt trakthyggesbruk. Mycket arbete återstår för att säkra hållbara svenska skogslandskap"

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet vill "Stoppa avverkningen av skogar med höga befintliga naturvärden"

Naturskyddsföreningen

De håller med om att den skog som inte varit utsatt för kalhuggning och har stora naturvärxen ska skyddas. Naturskyddsföreningen är kunniga och nyanserade.

Riksrevissionen

Påpekar att myndigherna inte arbetar effektivt med skogsfrågor eftersom de (Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen) saknar samsyn. 

Socialdemokraterna

Anser att vi ska skydda mycket mer mark. Vi ska uppfylla det internationella kravet på 17%. De menar att de accelererat reservatbildningen, men de instämmer inte i kravet på att stoppa avverkningarna av skog som aldrig varit kalavverkat. Det innebär att det inte kommer att finnas tillräckligt med värdefull skog kvar.

Centerpartiet

Centerpartiet tror fortfarande att miljöansvaret kan läggas på markägarna. Efter trettio år där ett stort miljöansvar har legat på skogsägarna borde de ompröva sin inställning om de ska få trovärdighet när de uttalar sig om naturvård.

Liberalerna

Liberalerna har inte svarat trots flera påminnelser. Av deras hemsida framgår att de inte förstått att det är bråttom och att de litar på att markägarna tar sitt miljöansvar.

Skogsvårdsstyrelsen

Skogsvårdsstyrelsen arbetar mer med skogsbruk än med miljövård. De försöker att få skogsägarna att ta miljöansvar, men resultatet är dåligt, även om de anser att det har blivit bättre under de senaste trettio åren. Resultatet är att nästan alla naturliga skogar avverkats och ersatts med högproducerande planteringar.

Moderaterna

Moderaterna tror fortfarande att miljöansvaret kan läggas på skogsbolagen. Efter trettio år där ett stort miljöansvar har legat på skogsägarna borde de ompröva sin inställning om de ska få trovärdighet när de uttalar sig om naturvård. De verkar inte tycka att de sista resterna av skog som aldrig kalhuggits ska skyddas.

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna tror fortfarande att miljöansvaret kan läggas på skogsbolagen. Efter trettio år där ett stort miljöansvar har legat på skogsägarna borde de ompröva sin inställning om de ska få trovärdighet när de uttalar sig om naturvård. De verkar inte tycka att de sista resterna av skog som aldrig kalhuggits ska skyddas.

Sverigedemokraterna

Anser att vi har tillräckligt med skyddad skog. Accepterar även att delar av kalhyggen regitreras som skyddad skog.

Tillbaka 

Hela svaren hittar du här

Exempel på hur skogsbolagen tar sitt miljöansvar

Sveaskog har avsatt "Ekoparker"

I deras ekoparker är endast hälften av marken skyddad. Om ett träd lämnas på hygget så bokför vårt statligt ägda skogsbolag en ganska stor yta kring trädet som skyddat, jag håller inte med.

Domänverket som nu heter Sveaskog avsatte en hel del Domänreservat där inget skogsbruk fick utföras. Många av dessa tidigare Domänreservat är i dag utsatta för skogbruk, som Sveaskog anser miljövänligt.

Mycket av skogsbruket är miljömärkt med FSC. Miljökraven av FSC  är mycket små, det kan du se på alla hyggen. Man lämnar några få träd, de som är ekonomiskt värdefulla brukar avverkas efter några år.
Dessutom lämna man en skyddzon vid sjöar, vattendrag, denna skyddszon är oftast bara några meter bred.

Det är förbjudet att bygga en liten stuga vid en sjö, men det är tillåtet att kalhugga, markberada och plantera ända ner till stranden.

Sedan trettio år ska allt skogbruk ta miljöansvar, det ska vara lika viktigt som produktionskraven. Det fungerar inte. Införandet av miljökraven innebar en förbättring, men det var som att gå från 1 till 2 på en tiogradig skala.

Kommentar till hur avverkningsstoppet av icke  kalhuggen skog (kontinuitetsskogar) skulle kunna genomföras

Det finns säkert andra bra sätt att genomföra detta, men här är ett förslag.

Krav att ställa på politiker:​

§ All skog som aldrig kalhuggits skall omedelbart skyddas. §

Steg 1 är att Skogsstyrelsen agerar genom att tillfälligt stoppa avverkningar vid avverkningsanmälningar av icke kalhuggen skog.

Steg 2 är att individuell ersättning till markägaren förhandlas fram. 

Ekonomiskt löser man det genom att införa en tillfällig enprocentig miljöavgift på avverkad massaved och timmer.

Kan musik rädda skogen, behöver den räddas?

Det finns mycket skogsmark i Sverige och mångfalden är stor, ju äldre skogen är dess bättre blir mångfalden. Om skogen behöver räddas beror på vilka glasögon man har på sig.

Om man är intresserad av skogsbruk så har man stor hjälp av skogsstyrelsen. Om man är intresserad av ursprungliga skogsmiljöer så kämpar naturvårdsverket. Riksrevisionsverket tycker att dessa två myndigheter bör bli mer överens.


De som jobbar med skogsbruk har ofta musik i sina öron när de kör sina imponerande maskiner. Föreställningen SKOG OCH SAXOFON handlar om den skogsmark där skogsmaskinerna ännu inte varit framme och det är den skogen som jag vill att vi ska vara försiktiga om.

Kan det vara så att man genom en kulturell upplevelse med musik och teater kan få större förståelse för skogens underbara magi?, jag tror det. Saxofonen och elektronmusiken får symbolisera allt det som finns i skogen förutom träden. Publiken blir till träd som växer mitt i mångfaldens magi.

Passar föreställningen för de som arbetar med skogsbruk?

Ja, självklart är dessa människor intresserad av skog ur alla synvinklar och speciellt vill de förstå de miljömässiga begränsningar som myndigheterna tvingar dem att följa. Föreställningen ökar förståelsen, speciellt som kulturella upplevelser talar till annat än det rent intellektuella kunskapsökandet.

 

Vilka ska se föreställningen?

Alla de som gillar att vara i skogen får ändå bättre upplevelser när de sedan möter skogen.

 

Hur ska vi får fler att verkligen gå ut i skogen?

Människors handlande styrs till stor del av kickar. Läs om hur man får kickar i skogen. Klicka   

 

När passar föreställningen?

Den kan spelas överallt, det enda som behövs är en elkontakt. Resten har Erik med sig i bilen. Föreställningen är en timme lång och inleds med lite teater och följs av fyrtio minuters saxofonkonsert.

 

Är det en politisk föreställning?

Egentligen inte, politiken har vi hänvisat till hemsidan. Föreställningen handlar om skogens magi. Alla mår bra av att bli bättre på att uppleva skogens magi.

 

Problemet med att den skog som måste bevaras ofta ägs av privata skogsägare som älskar och vårdar sin skog?

Det är orättvist att skogshjältar ska drabbas, men vi hoppas att våra myndigheter ska finna bra lösningar.
Dessutom hoppas vi att vår föreställning ska överbrygga motsättningar och öka kunskap och upplevelser.

Här är ett förslag på hur denna motssättning skulle kunna lösas. klicka    

Tillbaka 

Hela svaren hittar du här

Ofta eftersökta länkar:

Lite information om skog klicka   

Lite ytterligare information om musiken, föreställningen klicka   

TV4 s Nyhetsinslag  klicka här   

Sju minuter lång kortfilm klicka här    

Kampanjfilm som publicerats av Greenpeace klicka här   

Senaste kampanjfilmen med Greenpeace klicka här    

Livesändning från Odenplan klicka här   

Pressbilder klicka här  

Senaste pressmeddelandet klicka här   

Några källor till information

Karta över intakta skogar i hela världen
 https://maps.greenpeace.org/project/intact-forest-landscapes/?_ga=2.62143724.1197485079.1570111992-917089586.1560416747

 

Konventionen om biologisk mångfald. En överenskommelsen om att 17 % ska skyddas. https://www.cbd.int/doc/strategic-plan/2011-2020/Aichi-Targets-EN.pdf

Naturvårdsverket. ” det är förlusten och fragmenteringen av habitat och värdefulla miljöer som är det mest akuta centrala problemet samt även belysa skogsbrukets brist i ekologisk anpassning t.ex. vad gäller en mer naturlig trädslagsvariation.

Naturvårdsverket har även konstaterat att genomförandet av områdesskydd för skyddsvärda skogar är otillräckligt och att takten är för låg vilket är ett grundproblem.” 

https://www.dropbox.com/s/3wuiwnmc90ra6rk/NV%20synpunkter%20levande%20skogar%20%2B%20bilaga%20150219.pdf?dl=0

SCB 4 % av skogsmarken har långsiktigt skydd
https://www.scb.se/contentassets/e419dfae78ef4162a2b4b2c4bd4ef4e4/mi0603_2017a01_sm_mi41sm1801.pdf

Musik är bäst på scen

Teater är omvälvande

© 2019 Svensk Musik och Teater AB. info@winkir.se   

Telefon: 0708 77 66 67