top of page

Mat

 

En stor del av vårt liv går ut på att skaffa mat och mat är stor del av våra liv. Det är lustfyllt och spännande.

 

Matproduktionen förändrar landskap och påverkar klimatet. Matproduktionen kräver resurser.

 

I denna utopi visar vi hur matproduktionen berikar den biologiska mångfalden, påverkar klimatet på ett positivt sätt och ger människor näring och glädje.

 

Det ska utmynna i:

 • mat för människor och djur

 • energi

 • biologisk mångfald

 • bra arbetsplatser

 • kulturhistorisk landskapsvård

Det som genererar koldioxidutsläpp eller tar yta från naturen skall användas effektivt.

Primära mål

Minimering av koldioxid utsläpp i hela cykeln är ett av målen. Det andra primära målet är biologisk mångfald.

Pengar är smörjolja

Dessutom gäller det att hålla kostnaderna så låga som görligt med beaktande av de primära målen.

Systemet är uppbyggt så att ekonomisk lönsamhet uppkommer när de primära målen uppfylls. Pengarna fungerar som smörjolja i maskineriet.

Flexibelt styrsystem

Det är så många steg och varianter att systemet inte kan detaljregleras. Vad som är bäst beror på situationen.

Därför använder vi ett flexibelt styrsystem med stor variation. Det är inte alltid rättvist, men det är bra.

Politikernas och handläggarnas verktyg

Huvudsakliga verktyg är:

 • Utbildning

 • Stöd

 • Avgifter

 • Förbud

 • Analys

 • Planer

Handläggarnas ansvar och kompetens är essentiell.

Det är stora lokala variationer i hur verktygen används eftersom behoven, förutsättningarna och situationen varierar

Kompetenta handläggare

 

Handläggarnas verktyg och bestämmelser är noga motiverade så att handläggande tjänstemän kan använda dem på bästa tänkbara sätt. Handläggarens ansvar är stort.

Regler och förordningars syfte är avgörande för besluten. Syftet styr mer än reglerna.

Parallellt sker en kontinuerlig utvärdering både av revisorer och forskare. Korruptionsbevakning sker kontinuerligt.

 

Just nu gällande mål

Minimera växthusgasutsläpp och maximera kolinlagringen/tiden innan kolet kommer ut i atmosfären igen.

En tredjedel av marken avsätts som reservat, en tredjedel används hållbart och en tredjedel nyttjas intensivt.

När det finns flera olika vägar att nå målet så används det billigaste. Det är alltid lönsammast att uppfylla gällande mål.

 

Regllersystem

Därvid skapas ett reglersystem som reglerar nedanstående processer. Det är tillämpningen av reglerna som ger det goda resultatet.

 • Produktion av mat

 • Sortering och användandet av sekunda mat

 • Distribution

 • Marknadsföring

 • Hantering

 • Val gjorda av konsumenter

 • Tillredning

 • Ätande

 • Rester

 • Avfall

 

 

FAQ

Men svälten da? Folk dör av svält?
Svar: Svält beror på krig konflikter, korruption och bristfällig distribution. Där ovanstående tillämpas försvinner svälten.

Naivt!!!
Svar: Visst är det, men dessutom sant.

Hela systemet är så viktigt att det måste styras.
Svar: Jo så viktigt är det, men erfarenheten visar att komplexa system med stor variation inte går att styra. Däremot går det utmärkt att påverka. Det gäller att finna riktningen och göra det kortsiktigt lönsamt att gå i rätt riktning.

AI kommer att lösa detta mycket bättre.
Svar: Då är AI välkommet, men jag tror att AI främst kommer att hjälpa till med att  utvärdera och förfina de verktyg som vi använder.

Har inte handläggarna väldigt stor makt när de styrs av förarbeten till regler men än av fasta regler?

Svar: Jo så är det, det är meningen. Risken för korruption minimeras av kontinuerlig revision, utvärdering och av korruptionsbekämpning.

Målningar av Lotta Lagercrantz

bottom of page