top of page
20200620_160844.jpg
Rödkulla.png
20210203_154205.jpg

Miljöutopin

OM 12 ÅR

 

 

Plötsligt tog politikerna ansvar och skapade ett regelverk som fungerade. Nu minskar koldioxidhalten i luften, sakta. Nu är den biologiska mångfalden säkrad. Nu stoppas alla ämnen som inte har en säker nedbrytningsprocess i naturen. Äntligen fungerar det! Vi använder samma lyckosamma struktur för att även skapa social hållbarhet.

 

Så här har vi gjort.

År 2022 införde politikerna höga avgifter för den som gör dåliga saker. Det gavs stöd till den som gör bra saker. Tvingande lagar och bestämmelser där det behövdes. Noggrann kontroll. Allmänheten krävde att politikerna skulle agera omedelbart. Vi lyssnade på forskningen.

 

Exempel

 

Biologiskmångfald.

Vi tillämpar principen ”En tredjedel för livet”. Det innebär att markägare har förstått att deras ägande innebär att en tredjedel av deras mark ska tillåta biologisk mångfald genom fri utveckling. En tredjedel brukas hållbart och en tredjedel brukas intensivt.

Det tog ett tag för att bygga förståelsen för att det är detta som ägandet innebär. Man använder mycket stödåtgärder. Tillexempel belönas de som genomfört förändringen, de belönas på många olika sätt. Pengar, medaljer, byggrätter m m. Ibland har staten köpt in värdefull skog, men marken tillhör fortfarande ägaren.

 

De som inte följt principen belastas med avgifter som blir allt högre.

 

Uppvärmning

Att släppa ut klimatgaser är dyrt oberoende var klimatgaserna släpps ut.

 

Vi har koll på hela tillverkningskedjorna. Pengarna som kommer in används till största delen till att fånga in koldioxid och pumpa ner det i marken och till att öka kolinlagringen i marken.

 

Stål och cement tillverkas med noll koldioxid utsläpp. Jordbruk och skogsbruk sköts så att de har negativa koldioxidutsläpp. Energi har vi gott om, allt kommer från solen via vind, vatten och solkraft. Transporter sker med miljömärkta energislag. När skog fälls samlas alla grenar och toppar in för att göra biobränslen. Alla restprodukter med energi utnyttjas.

 

De som inte hunnit upp på tåget belastas med allt högre avgifter.

 

Skadliga ämnen

Alla kemikalier som vi använder bryts ner i naturen till ofarliga ämnen. De som fortfarande inte har tydlig nedbrytningsdokumentation fångas in, återvinns eller destrueras.

 

För tolv år sedan infördes tvingande lagar så att tillverkare kunde välja mellan att använda ämnen som fyller kraven eller presentera en avvecklingsplan för de svårhanterade ämnena. I särskilt ömmande fall kan användning av skadliga ämnen fortfarande användas.

 

Återvinning

Allt sådant som bryts i gruvor återvinns.

 

Miljömärkning och kontroll

Vi kan lita på miljömärkningar. Det är lätt att finna reglerna för olika miljömärkningar och kontrollen av efterföljandet är noggrann.

Överlag har vi en noggrann revision av sådant som har betydelse för miljön. Vi använder de strukturer som redan är upparbetade för ekonomisk revision.

 

Avgifter.

Vi använder avgifter för att stimulera utvecklingen. Avgifterna fungerar bra på kort sikt.

På lång sikt fungerar visioner och FoU bättre. Vi stimulerar forskning och utveckling.

 

Upphandling

 

Redan år 2022 tog riksdagen beslut om att all offentlig upphandling skulle ha tydliga miljökrav. Först i andra hand får ekonomin påverka.

 

Lobbying och fake news.

 

Det fanns många lobbyingorganisationen som arbetade för olika branscher och motverkade hållbarhetskraven. Dessa kallade sig ofta för institut och hade forskare anställda. Andra kallade sig tankesmedjor. Några var helt finansierade av staten och arbetade för olika branscher. Några var tillochmed högskolor.

Det första vi gjorde var att dra in deras finansiering och ersätta dem med universitetstyrda organisationer med uppgift att tillhandahålla information till politiker och allmänhet. Dessa universitetsorganisationer hade inte till uppgift att sprida kunskapen, de ska bara se till så att informationen är tillgänglig.

Riksrevisionen fick i uppgift att årligen säkerställa så att dessa organisationer inte styrdes av kommersiella strukturer.

 

Politik

 

Vi enades om att söka efter bra lösningar. Det var svårt eftersom vi var så vana vida att konkurrera, förhandla och kompromissa. Men vi förstod att det var mycket effektivare att söka efter bra lösningar och genomföra dem.

 

Varje lösning ska bygga på saklig grund. Den gamla tanken att förhandla och kompromissa fram lösningar visade sig vara ineffektiv. Tillexempel så har strömmingarnas lek inte med samernas rätt att göra. Vid en förhandling kan det ena partiet tillåta överfiske för att säkra samernas rätt till ripjakt.

 

Numer söker vi efter bra lösningar och genomför dem.

 

Konsumentens val

 

Det är inte bara lätt att göra rätt, det är lönsamt också. Det har visat sig att konsumenternas val till allra största delen styrs av vad som är lönsamt på kort sikt, vad som är billigast.

 

Numer är det alltid billigare att välja ett hållbart alternativ. Vad som är hållbart bestäms av forskargrupper knutna till universiteten.

 

Social hållbarhet och fred.

Vi använder samma struktur för social hållbarhet. Viktigast är att motarbeta korruption, fusk och krig. Genom att använda samma strukturer som när det gäller miljöhållbarhet så tror vi att vi går i mål inom tolv år.

 

Basfakta om miljö

 

                                                                                                                                                                       .

Lotta Lagercrantz sol i novmeber 1.jpeg
bottom of page